ZŠD Krim

Program sofinancira
Mestna občina Ljubljana

MOL-logotip-SLO

Koledar
Prejšnji mesec julij 2024 Naslednji mesec
P T S Č P S N
week 27 1 2 3 4 5 6 7
week 28 8 9 10 11 12 13 14
week 29 15 16 17 18 19 20 21
week 30 22 23 24 25 26 27 28
week 31 29 30 31
LPŠ - pogosta vprašanja in odgovori
PostDateIcon tor, 05. jan 2016 20:23 | PostAuthorIcon Katarina |

 

Več odgovorov je sproti objavljenih v aplikaciji  https://mol.tendee.net/, v obvestilih oz. v povezavi pogosto zastavljena vprašanja (na dnu strani, levo). 

   

Dodajamo odgovore, prejete po mailu: 

 

Zakaj je potreben vnos teh članov?

Za potrebe razpisa 2016 ter vrednotenja programov.

 

Ali je možno seznam uvozit iz excel dokumenta? 

Da.

 

Interesne dejavnosti-ali se rabi konzorcij? 

Tako kot do sedaj.

 

Ali je potrebno prilagati diplome in potrdila v razpise (glede trenerjev)?-potrdila o nekaznovanosti?    

Ne.

 

Katere člane se vpisuje? Za 2015 ali 2016?  

2015

 

Program 1.4. –za letošnje leto nimajo kategorije starejših mladincev-kako v tem primeru pridejo do financiranja? 

V tem primeru ne izpolnjujejo posebnih razpisnih pogojev za program 1.4.

 

Ali za športno rekreacijo za starejše potrebno delati svoj seznam članov-ali je potrebno vnašati iz aplikacije?

V bazo članstva se vnaša samo registrirane športnike za potrebe vrednotenja programov 1.4., 2.1.1., 2.2.

 

05a-ali spada pod program Razgibajmo Ljubljano? 

O4 Razgibajmo Ljubljano so programi vadbe za ciljne skupine, O5a so pa Razgibajmo Ljubljano promocijski programi.

 

 Ali vloge potrebno oddati posebej za vsak program ali skupaj v eni kuverti?

Skupaj v eni (1) kuverti.

 

 

Individualni športi-ali mora imeti vsaka kategorija 8 skupin, pri moštvih pa 12?

Sofinancirajo se izvajalci s programi, v katere je vključenih najmanj 8 športnikov v individualnih in najmanj 12 športnikov v kolektivnih športnih panogah, v vsaki posamezni starostni kategoriji oz. skupini znotraj nje.

 

1.2.5.  Kako je z otroci ki so vpisani v krožke in niso registrirani - drugo leto pa bodo ti otroci mlajši dečki v klubu - prehajanje otrok iz ene v drugo stopnjo? 

V razpisu spada v program 1.2.5.1.

 

Ali bo aplikacija avtomatično prenesla letnico rojstva (kot mlajši deček v deček)?

Ne.

 

Če ravnatelji še niso seznanjeni s strani MOL-a kaj narediti pri pridobivanju dokazil, kako si pomagat, da se pridobivanje nebi zavleklo?

Potreben je samo dogovor.

 

Kaj narediti, če ne uspemo dobiti ta potrdila od ravnateljev do razpisanega roka? 

Brez dogovora kandidatura na ta program ni možna.


V razpisu (in tudi na sestanku 22.12.)  je bila postavljena meja 8 trenirajočih v individualni panogi in napotek, da naj se tisti, ki tega ne dosežejo združijo v konzorcij. Sedaj pa sem v rubriki Vprašanja in odgovori zasledil, da obstaja tudi možnost da se 2 starostni skupini obravnavata kot 1. Torej bi načeloma lahko kandidiral samostojno tudi, če bi imel npr. 4 tekmovalce skupine st.dečki, 4 kadete, 4 mladince in 4 člane in bi s tem vseeno ohranil piramido.

Da.

V primeru konzorcija s sosednjim društvom iste panoge (če bi bil potreben da doseževa kvoto 8 tekmovalcev na posamezno starostno skupino) bi kandidiral vsak klub samostojno s programi animacijskih programov (ml. dečki in cicibani) in skupaj za kakovostni šport st. dečki, kadeti, mladinci in  člani. 

Da.

 

Ali se v tem primeru lahko zgodi, da bi s programi U10  in U12 izpadli iz razpisa, ker bi programe kakovostnega športa obravnavali ločeno od programov, v katrerih nastopava samostojno. Torej ali je lahko varianta konzorcija slabša kot če nastopava ločeno.

Ne.

Iz aplikacije: 

 

 • Normativi za oblikovanje vadbenih skupin (dodelitev sredstev in dodelitev uporabe prostora).

  Datum: 04.01.2016

  Višina dodeljenih sredstev je odvisna od točk, ki jih boste prejeli skladno z merili iz 30. člena pravilnika (program 1.4.). Za sofinanciranje uporabe prostora (programa 1.4. in 1.2.5.5.) pa veljajo normativi iz besedila razpisa (8 registriranih športnikov v individualnih oz. 12 registriranih športnikov v kolektivnih športnih panogah). V primeru, da v posamezni starostni kategoriji ne izpolnjujete normativov, bo komisija združila posamezne starostne kategorije v skladu z normativi in tako določila obseg uporabe prostora skladno z besedilom razpisa (primer: 7 kadetinj/kadetov + 1 mladinka/mladinec = 1 vadbena skupina).

 • Ali je možen konzorcij z drugimi športnimi panogami?

  Datum: 29.12.2015

  Konzorcij med društvi, ki gojijo različne športne panoge je mogoč le na programu 1.2.5.1., kjer pogoj za izvajanje program ni nastopanje v uradnem tekmovalnem sistemu OKS. V programu športne vzgoje otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport pa je za izvedbo programa pogoj nastopanje v uradnem tekmovalnem sistemu OKS, kar pomeni, da morajo biti vsi člani vadbene skupine registrirani v isti športni panogi.

  29. člen Pravilnika navaja: Na razpis lahko kandidirajo izvajalci s programi vadbe v posameznih športnih panogah, ki izvajajo programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v štirih starostnih kategorijah (mlajši dečki in deklice, starejši dečki in deklice, kadeti in kadetinje, mladinci in mladinke) oziroma vsaj en program kakovostnega ali vrhunskega športa v okviru uradnega tekmovalnega sistema nacionalne ali mednarodne športne zveze. Starostne meje starostnih kategorij so opredeljene v tekmovalnih pravilnikih posamezne športne panoge.  

 • Če bo konkretni športnik registriran in bo tudi tekmovalno aktiven v dveh ali več športnih panogah, kar se pri mladih športnikih velikokrat dogaja, kateri šport bo zanj financiran?

  Datum: 29.12.2015

  V programu 1.4 oz 2.1 ali 2.2 bodo sofinancirani programi izvajalcev (in ne športniki), ki imajo registrirane športnike, ki tekmujejo v uradnih tekmovalnih sistemih. Torej lahko več izvajalcev kandidira z istim športnikom v različnih športnih panogah.

 • Kakšno je število vadečih v vadbenih skupinah na programu 1.2.5.5.?

  Datum: 29.12.2015

  Velja enako določilo kot na programu 1.4.

 • Baza članstva registriranih športnikov.

  Datum: 29.12.2015

  Uvažanje baze članstva

  Uvoz članov gleda na ime, priimek in datum rojstva.

  Če sistem najde te tri enake podatke, člana dopolni oz. spremeni ostale podatke. V nasprotnem primeru doda novega člana.

  Uvoz članstva se ob uvozu ne pobriše (se ne resetira), to pomeni, da se dodaja nove, če ustrezajo zgornjim kriterijem.

  Član je aktiven v dveh ali treh panogah

  Obvezno polje je primarna športna panoga. Obrazec pa prikazuje člane glede na panogo, ki jo imajo vpisano na vseh treh poljih (primarna, sekundarna in terciarna panoga).

  Pri uvozu tako analogno lahko dodate stolpec sport2 oz. sport3 za drugo oz. tretjo športno panogo, kjer je član aktiven.

   

 • Mnenja upravljalcev športnih objektov

  Datum: 23.12.2015

  Za razpis 2016 NI potrebno priložiti mnenja upravljavca.

 • Konzorcij - konzorcijske pogodbe

  Datum: 23.12.2015

  V vlogi na razpis, ki jo odda nosilec konzorcija, morajo vsi člani konzorcija s konzorcijsko pogodbo oziroma izjavo opredeliti vlogo vsakega posameznega člana konzorcija in način financiranja programa, s katerim kandidirajo. Konzorcij se v postopku vrednotenja obravnava kot en vlagatelj. Vsi člani konzorcija morajo izpolnjevati pogoje za pridobitev statusa izvajalca Letnega programa športa v MOL.

  1. S konzorcijsko pogodbo, člani konzorcija sami opredelijo delitev dobljenih sredstev ter razdelitev dodeljenih ur uporabe prostora v objektih MOL, ki pripada posameznemu članu konzorcija. Opredelijo tudi, za katere programe in vadbene skupine kandidirajo v konzorciju.

  Član konzorcija ni v priviligiranem položaju glede na nosilca konzorcija, razen če ni drugače opredeljeno s konzorcijsko pogodbo, ki jo člani konzorcija oblikujejo sami.

 • Izjave o sprejemanju pogojev razpisa številka 2

  Datum: 23.12.2015

  Pod izjavo številka 2 ni potrebno priložiti nobene izjave. MOL bo podatek pridobila od OŠ in JZ ŠL.

 • Izvajanje programa v vseh starostnih kategorijah_program 1.4.

  Datum: 23.12.2015

  Na razpis lahko kandidirajo izvajalci s programi vadbe v posameznih športnih panogah, ki izvajajo programe športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, v vseh starostnih kategorijah, ki tekmujejo v uradnem tekmovalnem sistemu in je specifično za vsako panogo posebej.

  Kot uradni tekmovalni sistem se upošteva dokument »Uradno potrjeni tekmovalni sistemi za leto 2015«, številka 30303‐5‐2/15, ki ga je v skladu z dokumentom »Pogoji, pravila in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v Republiki Sloveniji« potrdil strokovni svet za tekmovalni šport.

  Dokument je priložen na obrazcih 2c, 3a, 3b, 3c.

 • Sezona uradnega tekmovalnega sistema

  Datum: 23.12.2015

  Na področju programov športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport lahko na razpis kandidirajo izvajalci s programi, v katere so vključeni registrirani športniki in tekmujejo oz. bodo tekmovali v sezoni uradnega tekmovalnega sistema (sezona 2015/16 oziroma sezona 2016), ki je predmet sofinanciranja.

 • Ali je lahko gospodarska družba, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti v športu član konzorcija?

  Datum: 23.12.2015

  DA; Na razpis za izbor izvajalcev lahko kandidirajo zasebniki, gospodarske družbe in druge organizacije, ki morajo biti registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.

 • Ali je potrebno oddati potrdilo iz kazenske evidence za trenerje, ki izvajajo programe?

  Datum: 23.12.2015

  Ne; potrdilo morate predložiti v primeru da to od vas zahteva šola ali po pozivu MOL.

 • Generiranje OVOJNICE

  Datum: 12.01.2009

  Ovojnica se ustvari avtomatsko šele ko pritisnete "ZAKLJUČI IN NATISNI", ker se šele takrat določi unikatna koda oddani dokumentaciji, ki je sestavni del ovojnice.

 

Zadnja sprememba
tor, 05. jan 2016 21:15